Vappupuheet 1.5. Raisiossa, Turussa, Kaarinassa ja Taalintehtaalla

Hyvät kuulijat,

Ei voi olla niin, että Suomessa ei tule toimeen työtä tekemällä. Ei voi olla niin, että työntekijälle maksetaan huonompaa palkkaa kuin työehtosopimus edellyttää. Ei voi olla niin, että työntekijöillä käydään ihmiskauppaa.

Tälläkin viikolla varsinaissuomalaisessa laivanrakennusteollisuudessa paiskitaan sellaisia töitä, joista osa alihankkijoista maksaa vain noin kolmen euron tuntipalkkoja, vaikka palkan pitäisi olla suomalaisten työehtosopimusten mukaan vähintään noin 12 euroa tunnilta.

Mutta suomalaisen teollisuuden alipalkkausepäilyt ovat vain jäävuoren huippu. Alipalkkauksesta kärsii osa työntekijöistä myös hoiva-, ravintola- ja rakennusalalla.

Osa työnantajista tuo tietoisesti ulkomailta työntekijöitä, joille maksetaan palkkaa alle suomalaisten työehtosopimusten. Pahimmissa tapauksissa esiintyy jopa ihmiskaupan kaltaisia olosuhteita, kuten työntekijöiden pakottamista tai uhkailua. Näissä tapauksissa moni koulutettu, suomalainen duunari jätetään kortistoon kärsimään Sipilän niin sanotusta aktiivimallista samalla, kun työnantaja maksimoi voittonsa käyttäen työntekijöitään hyväksi.

Alipalkkauksella heikennetään koko yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta ja verotuloja sekä huononnetaan rehellisesti toimivien työnantajien asemaa.

Näin ei voi jatkua. Alipalkkaus pitää estää koko Suomessa ja Euroopassa. Kukaan meistä ei ole myytävänä. Ihmiset eivät ole kauppatavaraa.

Tein helmikuussa yhteistyössä muutaman ammattiosasto Teollisuus 49:n työntekijän kanssa kansalaisaloitteen alipalkkauksen kriminalisoimiseksi. Sen voi allekirjoittaa netissä.

Kiitän SAK:ta ja Vasemmistonuoria, jotka asettuivat julkisesti tukemaan kansalaisaloitettamme. Aloitteen on allekirjoittanut noin 2000 henkilöä. Elokuun loppupuolelle mennessä tarvitaan kaikkiaan 50 000 allekirjoitusta, jotta aloite saadaan poliittisen väännön kohteeksi eduskunnan suureen saliin.

Tämän kuun europarlamenttivaaleissa vaadin, että alipalkkaus kirjataan rikoslakiin kaikissa EU-maissa. Sekään ei kuitenkaan riitä tukkimaan kaikkia laiminlyöntejä.

Jotta työntekijöiden hyväksikäyttö saadaan ennaltaehkäistyä, tarvitaan kanneoikeudella vahvistettu ammattiyhdistysliike. Kanneoikeudella alipalkkausepäilyjen riitauttaminen saataisiin nykyistä isommille hartioille, kun ammattiliitot kantaisivat taakan sen sijaan, että yksittäinen työntekijä joutuisi ottamaan henkilökohtaisen riskin. Ay-liikkeen kanneoikeus vahvistaisi ammattiliittojen muskeleita, kun olisi yksi työkalu lisää puuttua epäkohtiin. Ammattiliiton kanneoikeus lisäisi entisestään työntekijöiden kiinnostusta liittyä liittoon.

Lisäksi työpaikoilla pitäisi ottaa rakennusalan veronumeroista esimerkkiä. Veronumerot tarvitaan välittömästi niille aloille, joilla alipalkkausta ja laiminlyöntejä esiintyy. Harmaan talouden ja laiminlyöntien estäminen on kaikkien etu.

Tänään on suomalaisen työn päivä ja kansainvälinen työläisten juhlapäivä. Tänään pitää lisätä painetta siihen, että Suomen hallitusneuvotteluissa syntyy sopu, jossa työntekijän oikeuksia parannetaan ja ammattiyhdistysliikkeen asemaa vahvistetaan.

Hyvää työn juhlaa.

Bästa vänner,

Det kan inte vara så att man inte försörjer sig med att arbeta. Det kan inte vara så att arbetaren får en sämre lön än kollektivavtalet förutsätter. Det kan inte vara så att det idkas människohandel av arbetare.

Työntekijä on palkkansa ansainnut.

Vid skeppsindustrin sker det arbete varav vissa underleverantörer betalar endast tre euros timlöner fast enligt de finländska kollektivavtalen lönen borde vara minst cirka 12 euro per timme.

Underbetalning vid den finländska industrin är endast toppen av isberget. Motsvarande vanvård finns det vid vård-, restaurang- och byggbranschen.

En del av arbetsgivarna hämtar medvetet utländska arbetare och betalar mindre löner än de finländska kollektivavtalen förutsätter. I de värsta fallen finns det till och med omständigheter som liknar människohandel såsom tvång eller hot.

Många finländska arbetare lämnas till arbetsbyrån för att lida av Sipiläs så kallade aktiveringsmodell samtidigt som arbetsgivaren maximerar sin vinst genom att utnyttja sina arbetare.

Underbetalning försämrar hela samhällets rättvisa och skatteinkomster samt försvagar situationen av de arbetsgivare som agerar ärligt. Såhär kan det inte fortsätta.

Underbetalning måste förhindras i Finland samt i Europa. Ingen av oss är till salu. Människorna är inte handelsvaror.

I februari gjorde jag ett medborgarinitiativ i samarbete med Turun Teollisuustyöväen ammattiosasto ry 49:s arbetare för att kriminalisera underbetalning. Initiativet kan undertecknas på nätet med sökorden “alipalkkaus kriminalisoitava”.

Tein helmikuussa kansalaisaloitteen alipalkkauksen kriminalisoimiseksi ammattiosasto Teollisuus 49:n työntekijöiden kanssa. Voit allekirjoittaa aloitteen netissä.

Jag tackar hela Finlands Fackförbunds Centralorganisation SAK och Vänsterunga i Finland som offentligt understöder medborgarinitiativet. Initiativet har undertecknats av cirka 2000 personer. Före slutet av augusti behövs det sammanlagt 50 000 underskrifter för att få initiativet till riksdagens behandling.

I europaparlamentsvalet 2019 kräver jag att underbetalning kriminaliseras i hela EU. Tämän kuun europarlamenttivaaleissa vaadin alipalkkauksen kriminalisointia koko EU:ssa.

Men inte heller det förebygger all vanvård. För att förebygga vanvård av arbetarna behövs det också rätten till käromål till arbetarrörelsen. Med hjälp av käromål kan fackföreningarna dela på en enskild arbetares risk och börda när misstankar av underbetalning måste utredas.

Rätten till käromål skulle förstärka arbetarrörelsens muskler genom att ge ett nytt redskap. Detta redskap skulle öka på intresset bland arbetarna att bli medlem i facket.

Dessutom borde man kopiera byggbranschens exempel angående skattenummer. Skattenummer behövs omedelbart till de branscher där det uppstår underbetalning och vanvård. Att förebygga grå ekonomi och vanvård gynnar alla.

Nyt Suomeen tarvitaan sellainen hallitus, joka kriminalisoi alipalkkauksen, myöntää kanneoikeuden ammattiyhdistysliikkeelle ja laajentaa rakennusalalle saatua veronumerokäytäntöä niille aloille, joilla esiintyy alipalkkausta.

Idag är det det finländska arbetets dag och arbetarnas internationella fest. Idag måste det ökas på trycket att Finlands regeringsförhandlingar leder till en överenskommelse som förbättrar arbetarnas rättigheter och förstärker arbetarrörelsens ställning.

Ha en trevlig arbetets fest. Hyvää työn juhlaa.

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle hyvinvointitoimialan toimialajohtajan toiminnasta Turun kaupunginhallituksessa 11.3.2019

Olen eilen 1.4.2019 jättänyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksan toiminnasta Turun kaupunginhallituksessa 11.3.2019 esityslistan kohdassa 114 § “Vastaus kaupunginhallituksen kokouksessa jätettyyn selvityspyyntöön” (esityslistan kohta http://ah.turku.fi/kh/2019/0311007x/3868682.htm).
Toimialajohtaja kieltäytyi antamasta tietoja koskien aluehallintovirastossa vireillä olevia Turun vanhuspalvelujen valvonta- ja kanteluasioita Turun kaupunginhallituksen kokouksessa 11.3.2019, vaikka aluehallintoviraston mukaan tiedot yksiköiden nimistä on julkisia. Toimialajohtaja ei vedonnut laillisiin perusteisiin olla antamatta tietoja kaupunginhallituksen kokouksessa. Myöskään kaupungin 20.3.2019 lähettämässä tiedotteessa toimialajohtaja ei selvitä kieltäytymisensä oikeudellisia perusteita.
Perustuslain 2 § 3. mom.: ”Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”.
Kun huomioidaan toimialajohtajan asema, kyseessä olevien asioiden yhteiskunnallinen painoarvo ja julkiseen tietoon ja avoimuuteen perustuvan demokraattisen päätöksenteon turvaaminen, ei toimialajohtaja ole noudattanut asiassa virkavelvollisuuttaan ja asian käsittelyn edellyttämää huolellisuutta, ja toimialajohtajan toiminta on mielestäni lainvastaista.

Vanhuspalvelujen ohella Turun varhaiskasvatuksessa ja vammaispalveluissa vireillä suuri määrä valvonta- ja kanteluasioita – kaupunki ei tiedota näistä päättäjiään

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä suuri määrä valvonta- ja kanteluasioita, jotka koskevat turkulaisia varhaiskasvatuksen ja vammaispalvelujen yksikköjä. Näistä valvonta- ja kanteluasioista ei ole tiedotettu Turun kaupunginhallitusta, sosiaali- ja terveyslautakuntaa tai kasvatus- ja opetuslautakuntaa siitäkään huolimatta, että nämä tiedot ovat julkisia.
Turun varhaiskasvatuksessa on vireillä yhteensä viisitoista valvonta- tai kanteluasiaa. Kahdeksan niistä koskee yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajia ja seitsemän kunnallista varhaiskasvatusta.
Turun vammaispalveluissa on vireillä viisi kantelu- tai valvonta-asiaa, jotka koskevat yksityisiä vammaispalvelujen yksikköjä. Lisäksi vireillä on joitakin viranomaistoimintaa koskevia kanteluasioita sekä Turun kaupungin vammaispalveluja koskeva valvonta-asia.
Valvonta- ja kanteluasioiden määrät ovat huolestuttava suuria varhaiskasvatuksessa ja vammaispalveluissa, ja palveluista päättävien poliitikkojen pitäisi olla niistä tietoisia. Kuka hyötyy siitä, että julkisia tietoja vanhus- ja vammaispalvelujen sekä varhaiskasvatuksen vireillä olevista laiminlyöntiepäilyistä ei tuoda asiantuntevien lautakuntien tietoon? Näin suuri määrä valvonta- ja kanteluasioita kertoo karua kieltä palvelujen kroonisesta aliresursoinnista. Tähän mennessä julkisuudessa olleet tiedot vanhus-, vammais- ja varhaiskasvatuspalveluiden laiminlyönneistä ovat vasta jäävuoren huippu. Jotta laiminlyöntejä saataisiin ennaltaehkäistyä, on sekä parannettava palvelujen resursseja että säädettävä kiireellisesti valtakunnallinen laki, jossa kielletään voiton tekeminen vanhus- ja vammaispalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa.

 

Vaadin Turun kaupunkia tuomaan viipymättä tiedoksi asiantunteville lautakunnille kaikki vireillä olevat laiminlyöntiepäilyt. Valvonta- ja kanteluasioiden määrä, laatu ja niiden keskittyminen tiettyihin yksiköihin ovat olennaista julkista tietoa, jota kaupungin palveluista vastuussa olevat päättäjät tarvitsevat, jotta lautakunnat voivat toteuttaa valvontatehtäväänsä ja päättää tarvittaessa lisäresursseista palvelujen turvaamiseksi. Turun kaupungin on muutettava käytäntöjään pysyvästi niin, että vireillä olevat laiminlyöntiepäilyt tuodaan säännöllisesti asiantuntevien lautakuntien tietoon. 11.3.2019 kaupunginhallituksen kokouksessa Turun kaupungin virkajohto osoitti toimintatavakseen, että kaupungilla olevia julkisia tietoja kieltäydytään tietoisesti antamasta vanhuspalvelujen valvonta- ja kanteluasioista, vaikka nimenomaisesti niitä tietoja pyysin. Tällainen tietojen tarkoituksellinen pimittäminen demokraattisesti valituilta päättäjiltä ei kestä sen enempää tarkempaa oikeudellista kuin eettistäkään tarkastelua.
Alla olevat tiedot ovat julkisia (HUOM! Julkista tietoa ovat myös tiedot salassa pidettävien kantelu- tai valvonta-asioiden kohteista. Tiedot ja niiden julkisuus on varmistettu Lounais-Suomen aluehallintovirastolta).
Aluehallintovirastossa on vireillä seuraavia Turussa sijaitsevia varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä koskevat valvonta- ja kanteluasiat, joissa palveluntuottajana on yksityinen taho:
 • Kantelu Miska-talon päiväkodin toiminnasta
 • Kantelu, Turun Touhula Varhaiskasvatus Nättinummen toiminta
 • Kantelu, Päiväkoti Karitsa, Turku
 • Kantelu, päiväkoti Touhula Nättinummi, Turku
 • Valvonta-asia, Sateenkaarikoto Oy/Päiväkoti Villasukka
 • Valvonta-asia, Peppiina Raunistulan menettelystä
 • Valvonta-asia, Sateenkaarikoto Oy:n Päiväkoti Pääskynpesä
 • Valvonta, Norlandia päiväkodit Oy Luontopäiväkoti Puisto
Aluehallintovirastossa on lisäksi vireillä seuraavia varhaiskasvatuksen toimintayksiköitä koskevat valvonta- ja kanteluasiat, joissa Turku toimii itse palveluiden tuottajana:
 • Kantelu Hintsankujan päiväkodin toiminnasta
 • Kantelu Hyrköistentien päiväkoti toiminta, Turku
 • Kantelu, Hyrköistentien päiväkoti
 • Kantelu, Kerttulin päivähoitoyksikkö
 • Kantelu, Turun kaupungin varhaiskasvatus
 • Kantelu, Turku, Turun kaupungin Portsan varhaiskasvatusyksikkö
 • Kantelu, Turku, Heinikonkadun päivähoitoyksikön esikoulu
Vammaisten asumispalvelujen osalta Lounais-Suomen aluehallintovirastossa on vireillä seuraavat Turun kaupungin alueella sijaitsevat yksityisiä palvelujen tuottajia koskevat valvonta-asiat:
 • Invalidiliiton Asumispalvelut, Turun Validia-talo
 • Esperi Care Oy, Hoitokoti Pajusirkku
 • Yrjö & Hanna Oy, Palvelutalo Pihjalakoti.

Lisäksi aluehallintovirastossa on vireillä kaksi kantelua, jotka koskevat Turussa sijaitsevaa Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Omakoti Runo -nimistä toimintayksikköä (salassa pidettävä).

Aluehallintovirastossa on myös vireillä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan valvonta-asia koskien Turun kaupungin vammaispalvelujen menettelyä asiakkaan sijoitusta koskevassa asiassa (salassa pidettävä) ja joitakin viranomaistoimintaa koskevia kanteluasioita (salassa pidettävä).

Helsingin telakka valtion omistukseen

Helsingin telakan epävarma tilanne on jatkunut jo vuosia, ja tämä peli on vihdoin vihellettävä poikki. Epävarmuuden ratkaisemiseksi tarvitaan valtion väliintuloa. Valtion tulee ostaa Helsingin telakka omiin käsiinsä, kunnes löytyy pitkäaikainen, uusi teollinen toimija.

Helsingin telakan tilanne on tällä hetkellä yhtä surkea kuin Turun telakalla ennen kuin Meyer osti telakan.

Helsingissä tarvitaan jatkossakin vahvaa osaamista laivanrakennuksessa. Helsingin telakka on viimeisiä teollisia työpaikkoja pääkaupunkiseudulla, ja valtion on turvattava 150- vuotisen laivanrakennusperinteen jatkuminen Hietalahdessa. Tuhannet ihmiset saavat leipänsä Helsingin telakasta, ja nämä työpaikat pystytään turvaamaan tässä tilanteessa vain siten, että valtio tulee telakan omistajaksi.

Helsingin telakalla on työn alla viimeinen laiva ja huhujen mukaan telakalle olisi tulossa kaksi isoa tilausta, kun omistaja vaihtuu. Tämä keskeyttäisi tällä hetkellä käynnissä olevat YT-neuvottelut, jotka pahimmillaan johtavat lopputileihin.

Vaadin valtiota välittömästi ryhtymään toimiin Helsingin telakan pelastamiseksi.

Jaakko Lindfors

Europarlamenttivaaliehdokas

Turussa vireillä useita vanhuspalveluiden valvonta- ja kanteluasioita – kaupunginhallitusta ei informoitu pyynnöistä huolimatta

Lounais-Suomen aluehallintoviranomaisessa on vireillä kuuttatoista Turussa sijaitsevaa vanhuspalvelujen yksikköä koskevia valvonta- tai kantelutapauksia. Yksikköjä koskevia tietoja ei ole annettu Turun kaupunginhallitukselle, vaikka tarkkoja tietoja niistä vireillä olevista valvonta- tai kantelutapauksista, jotka koskevat ostopalveluna Turulle tuotettavia vanhuspalveluja on pyydetty Turun hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksalta sekä sähköpostitse aiemmin että suullisesti viimeisimmässä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kysyin 5.3.2019 toimialajohtaja Liuksalta sähköpostitse Turun vanhuspalveluissa havaituista puutteista (alla olevan sähköpostiviestini linkki ei enää toimi, mutta linkissä oli kaupungin vastaus 19.11.2018 tekemääni selvityspyyntöön, joka löytyy täältä: http://ah.turku.fi/kh/2018/1119025x/3811020.htm):

”Hei,

Tähän vastaukseen liittyen http://ah.turku.fi/kh/2019/0304006l/3866773.htm:

Vastauksessa lukee, että ’Tarkastuskäynneillä on ajoittain havaittu puutteita henkilöstömitoituksessa’. Saisinko näistä niin tarkat tiedot, kun kaupungilta löytyy vielä tämän viikon aikana?”

Toimialajohtaja Liuksa vastasi 8.3. sähköpostitse näin:

”Hei!

Olen tulossa maanantaina kaupunginhallitukseen kertomaan selvityspyynnöstä koskien Turun vanhuspalveluiden tilannetta. Tarkoituksenani on hieman laajemmin kertoa selvityspyyntöön liittyvästä valvontakokonaisuudesta ja nyt käynnissä olevasta tehostetusta valvonnasta. Selvitys kokonaisuudessaan valmistuu vasta viikonlopun aikana.

Ystävällisin terveisin,

Riitta”

Kaupunginhallituksen kokouksessa (pöytäkirjan asiakohta: http://ah.turku.fi/kh/2019/0311007x/3868682.htm) 11.3.2019 pyysin toimialajohtaja Liuksalta tietoja siitä, missä kaikissa Turun ostopalveluna tilaamissa yksityisissä vanhustenhuollon yksiköissä on vireillä valvonta- tai kanteluasia. Näitä tietoja ei suostuttu kaupunginhallitukselle antamaan. Asiaa käsiteltäessä paikalla kokouksessa olivat mm. kaupunginjohtaja Arve ja hyvinvointialan toimialajohtaja Liuksa.

Kun en saanut vastausta kysymykseeni, lähetin samana päivänä 11.3. klo 19.11 Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle tietopyynnön, joka sisältäisi kaikki julkiset tiedot niistä yksiköistä ja tapauksista, joissa avi tutkii paraikaa epäilyjä vanhuspalvelun rikkeistä tai puutteista koskien joko Turun ostopalveluna tilaamia vanhuspalveluja tai Turun itse tuottamia vanhuspalveluja. Tietopyyntöön aluehallintoviranomainen vastasi 19.3. klo 16.00 seuraavasti:

”Alla on lueteltu pyyntönne mukaiset, aluehallintovirastossa vireillä olevat valvonta- ja kanteluasiat. Valvonta-asioissa on kyse tietyn yksikön toimintaedellytysten valvonnasta, kun taas kanteluasiat koskevat yksittäisen asiakkaan saamaa palvelua/ hoitoa ko. yksikössä.

Aluehallintovirastossa on vireillä seuraavia toimintayksiköitä koskevat valvonta- ja kanteluasiat, joissa Turku toimii itse palveluiden tuottajana:

 • Mäntykoti Yli-Maaria, valvonta-asia
 • Runosmäen vanhuskeskus, valvonta-asia
 • Ruusun kotihoito, valvonta-asia
 • Liinahaan vanhainkoti, kantelu
 • Mäntyrinteen vanhainkoti, kantelu
 • Paltan alueen kotihoito, kantelu

Lisäksi aluehallintovirastossa on vireillä seuraavia Turussa sijaitsevia toimintayksiköitä koskevat valvonta- ja kanteluasiat, joissa palveluntuottajana on yksityinen taho (aluehallintovirastolla ei siis kuitenkaan ole varmuutta siitä, ostaako Turku palveluja kaikista ao. yksiköistä):

 • Attendo Oy, Villa Hirvensalo 1, valvonta-asia
 • Mehiläinen Hoivapalvelut Oy, Villa Maaria, valvonta-asia
 • Attendo Oy, Attendo Koivula, valvonta-asia
 • Attendo Oy, Attendo Tähtimö, valvonta-asia
 • Hoiva Mehiläinen Oy, Mainiokoti Nukkumatti, valvonta-asia
 • Esperi Care Oy, Esperi Hoivakoti Pietari, valvonta-asia
 • Parkinmäen Palvelutalo Oy, Parkinmäen palvelutalo (ent. Wilen), valvonta-asia
 • Josefiina Koti Oy, Josefiina-koti, valvonta-asia
 • Yrjö & Hanna Oy, Palvelutalo Pihlajakoti, valvonta-asia
 • Parkinmäen palvelutalo Oy, Parkinmäen palvelutalo (ent. Candolin), kantelu

Ystävällisin terveisin,

Nina Siro-Södergård

sosiaalihuollon ylitarkastaja/ överinspektör för socialvården

Lounais-Suomen aluehallintovirasto/ Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland”

Asia on erittäin vakava. Jotta Turun kaupunginhallitus voisi valvoa, että arvokas vanhuus toteutuu Turun järjestämissä vanhuspalveluissa, on kaupunginhallitusta informoitava, varsinkin tietoja erikseen pyydettäessä, vanhuspalvelujen yksiköissä tapahtuneista laiminlyönneistä. Kaupunginhallitus tarvitsee tiedot laiminlyönneistä myös siksi, että se voi arvioida, onko luottamus väärinkäytöksiin syyllistyneeseen yksityiseen palveluntarjoajaan heikentynyt niin, että vanhuspalveluja on palautettava takaisin kaupungin omaan tuotantoon.

Vaadin, että Turun kaupunginhallitukselle annetaan viipymättä vastaukset seuraaviin kysymyksiin, ja että kaupunginhallitus päättää viivytyksettä ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin:

 1. Miksi kaupunginhallitusta ei informoitu niistä vanhuspalvelujen valvonta- ja kanteluasioita koskevista julkisista tiedoista, jotka kaupungilla itsellään oli, ja joista pyysin tietoja kaupunginhallituksen kokouksessa?
 2. Kaupunginhallituksen tulee käynnistää sisäinen selvitys siitä, ovatko kaupungin johtavat virkamiehet toimineet tehtävänsä edellyttämällä tavalla, kun kaupunginhallitus on jätetty vaille niitä pyydettyjä julkisia tietoja, jotka kaupungilla on ollut.
 3. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan emoyhtiö Esperi Care Holding ei ole maksanut lainkaan yhteisöveroja Suomeen vuosina 2016 ja 2017. Kaupunginhallituksen tulee käynnistää toimenpiteet sen edistämiseksi, että laiminlyönneillä voittoa tehneiden yksityisten vanhuspalvelun tuottajien toiminta voitaisiin ottaa kaupungin omiin käsiin ilman kompensaatiota.